Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEER-WIJS

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door alle medewerkers van Leer-Wijs.

1. Definities

1.1. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Leer-Wijs een overeenkomst sluit.

1.2. Leerling: de natuurlijke persoon die ingeschreven is voor één of meerdere diensten van Leer-Wijs.

1.3. Diensten: Bijles of andere vormen van onderwijsbegeleiding welke wordt verzorgd, georganiseerd of waarin wordt bemiddeld (bijles thuis) door Leer-Wijs

1.4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leer-Wijs en een Contractant met betrekking tot de levering van Diensten door Leer-Wijs, al dan niet ten behoeve van een Leerling.

2. Aanmelding en inschrijving

2.1. Na aanmelding ontvangt Contractant een inschrijfformulier en de algemene voorwaarden van Leer-Wijs.

2.2. Door inschrijving verklaart Contractant zich akkoord met de algemene voorwaarden van Leer-Wijs.

2.3. Bij aanmelding voor bijles verklaart Contractant dat annuleren van een bijles is alleen mogelijk met inachtneming van art. 5.7 en het verplaatsen van een bijles naar een ander tijdstip kan enkel bij hoge uitzondering en indien Leer-Wijs een alternatief tijdstip redelijkerwijs kan bieden.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Leer-Wijs de inschrijving van de Leerling schriftelijk aanvaardt, en de definitieve inschrijving van de Leerling schriftelijk heeft bevestigd aan Contractant.

4. Overeenkomst op Afstand

4.1. Contractant heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

4.2. Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 4.1 bestaat als de Diensten zijn aangevangen voordat de termijn van 14 werkdagen is verstreken.

5. Betaling

5.1. Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst op vermelde prijzen voor de diverse door Leer-Wijs aangeboden Diensten. Omdat onderwijsdiensten vrijgesteld zijn van omzetbelasting, is geen BTW verschuldigd.

5.2. Het moment van inschrijving is bepalend voor de hoogte van de prijs van de eerste maand.

5.3. Leer-Wijs verstuurt facturen aan Contractant per e-mail of er wordt contant afgerekend.

5.4. De betaling voor bijles geschiedt contant of in maandelijkse termijnen en dient achteraf binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur voldaan te worden op rekeningnummer NL06RABO0153142480 t.n.v. Jesse de Klerk te Doetinchem.

5.5. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt Contractant een herinnering per e-mail. Indien (volledige) betaling zeven dagen na dagtekening van deze herinnering is uitgebleven, kan Leer-Wijs de vordering zonder nadere aankondiging ter incasso overdragen aan een externe incassopartner.

5.6. In het geval van een (buiten)gerechtelijke (incasso)procedure zullen alle hiertoe gemaakte kosten door Leer-Wijs en eventuele (incasso)partners volledig op Contractant worden verhaald.

5.7. Annulering van een gemaakte afspraak dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch te geschiedenis bij de bijlescoach, telefonisch of per mail. Lessen die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

5.8. Indien door ziekte of overmacht de bijles niet door kan gaan, volgt geen factuur voor de gemiste bijles

5.9. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen zeven dagen na de factuurdatum aan Leer-Wijs kenbaar te worden gemaakt.

5.10. Leer-Wijs behoudt zich het recht om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn, indien bij Contractant sprake is van een betalingsachterstand van meer dan twee weken.

6. Opzegging

6.1. Bijlessen worden wekelijks geboekt. Er is geen sprake van abonnementsstructuur of opzegtermijn, met inachtneming van art. 5.7. Wel behoudt Leer-Wijs zich het recht om de dienst bijles te beëindigen indien er niet tweewekelijks bijles door de leerling gevolgd wordt, onder meer om zo de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.

7. Overige bepalingen

7.1. De leerling is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van (medewerkers van) Leer-Wijs ter bevordering van een goed verloop van de bijles. Tevens dient hij de gedragsregels te respecteren welke (medewerkers van) Leer-Wijs nageleefd wenst te zien op haar locatie.

7.2. De leerling is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven huiswerk en cijfers, alsmede de aanwezigheid van de benodigde lesmaterialen en hulpmiddelen.

7.3. Leer-wijs zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen uitvoeren, maar levert geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling.

7.4. De leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de bijles in sterke mate wordt geschaad, kan door Leer-Wijs van (voortzetting van) deelname aan de Bijles worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Contractant.

7.5. Voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van derden, alsmede letsel aan personen aanvaardt Leer-Wijs geen aansprakelijkheid.